INSTITUTUL CLINIC FUNDENI (entitate juridică de naționalitate română, având sediul social în Soseaua FUNDENI, nr 258, 022328, Sector 2, BUCURESTI, ROMANIA., cu cod unic de înregistrare fiscală 4204003, prelucrează date personale, în calitate de operator de date cu caracter personal, în scopuri legitime.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare “GDPR”), aplicabil începând cu data de 25 mai 2018, precum și a cerințelor impuse de legislația națională.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în condiții care să asigure confidențialitatea și securitatea datelor personale, precum şi respectarea drepturilor dumneavoastră, în calitate de persoană vizată de prelucrare.
În prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal, vă vom explica, pe scurt, atât ce înseamnă “date cu caracter personal” și prelucrarea acestora, precum și ce date colectăm de la dvs., în ce scopuri le folosim și care este temeiul legal în baza căruia le folosim (prelucrăm). Ne adresam direct persoanelor care doresc să participe la congrese sau alte evenimente cu caracter medical organizate de INSTITUTUL CLINIC FUNDENI sau dacă sunteți simpli vizitatori ai site-ului nostru.
De asemenea, vă vom explica cine are acces la datele dvs. personale, care este perioada de stocare a datelor, precum și ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și unde vă puteți exercita aceste drepturi, inclusiv dreptul de a vă opune prelucrării sau de a vă retrage consimțământul pentru prelucrare exprimat anterior.

Ce înseamnă datele cu caracter personal (datele personale)?
Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal (datelor personale)?
Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, utilizarea, organizarea, consultarea, combinarea, stocarea, modificarea, extragerea, transmiterea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal etc.

Cui aparțin datele personale pe care le prelucrăm (sau cine sunt persoanele vizate de prelucrare)?
Persoanele vizate de prelucrarea de către INSTITUTUL CLINIC FUNDENI a datelor personale pot aparține următoarelor categorii:
a) Doctorii care se inregistreaza in sistem.
b) Persoane care vizitează site-ul www.fundeni-coloscreening.ro;

De unde obținem datele dvs. personale?
Colectăm datele cu caracter personal direct de la dvs., fie în momentul în care ne accesați site-ul (prin module cookies), fie în momentul în care ne contactați prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe site-ul www.fundeni-coloscreening.ro ori în momentul în care vă înregistrați in sistem.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce le prelucrăm și în baza cărui temei legal?
ROCCAS prelucrează date, în calitate de operator de date cu caracter personal, în funcție de categoria/categoriile următoare în care vă regăsiți

1. PRELUCRARE ÎN BAZA INTERESULUI LEGITIM AL INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
vezi Nota de informare din josul paginii.

2.DACĂ VIZITAȚI SITE-UL NOSTRU
Vă rugăm să citiți cu atenție Politica privind cookies a site-ului nostru.

PRECIZĂRI VALABILE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE
Putem transmite datele dvs. cu caracter personal către instituții și/sau autorități publice (precum poliție, parchet, instanțe judecătorești, executori judecătorești etc.) la solicitarea acestora, dacă trasferul datelor este necesar, iar solicitarea are la bază un temei legal.
În plus, vom depune toate eforturile necesare pentru ca datele dvs. să nu părăsească Spațiul Economic European (SEE). În măsura în care va trebui să transferăm datele dvs. personale în afara SEE, ne vom asigură că acest transfer este legitim și sigur, având la bază
consimțământul dvs. informat și explicit ori alt temei legal prevăzut de GDPR.

Cât timp păstrăm (stocăm datele dvs.)?
Stocăm datele dvs. cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor prelucrării, care diferă de la caz la caz.
În cazul în care prelucrarea datelor se efectuează în baza consimțământului dvs., acestea nu vor mai fi prelucrate după ce vă retrageți consimțământul. Retragerea consimțământului nu va afecta însă valabilitatea si legalitatea prelucrării efectuate anterior.
Ulterior, datele dvs. cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
Cu toate acestea, în anumite situații expres reglementate, vom putea stoca datele dvs. pe o perioadă mai lungă, dacă legea ne obligă în acest sens.

Care sunt drepturile dvs. și cum vi le puteți exercita?
Drepturile dvs. conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
• Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs. – dreptul de a primi informații detaliate cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de ROCCAS, conform celor menționate în prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal;
• Dreptul de acces asupra datelor– puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea. La cerere, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI vă va elibera și o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate.
• Dreptul la rectificarea datelor– dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
• Dreptul la ștergerea datelor(“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor personale în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală. Cu toate acestea, INSTITUTUL CLINIC FUNDENI poate anonimiza respectivele date și continua prelucrarea în scopuri statistice.
• Dreptul la restricționarea prelucrării– în situațiile expres reglementate de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea respectivelor date personale (pe perioada necesară pentru a analiza dacă acele date sunt sau nu exacte) ori în cazul în care prelucrarea se dovedește a fi ilegală, dar dvs. nu doriți ștergerea respectivelor date, ci doar restricționarea prelucrării;
• Dreptul de opoziție– vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dvs. personale întemeiate pe interesul legitim al INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, din motive precum situația particulară în care vă aflați;
• Dreptul la portabilitatea datelor– puteți solicita transferul datelor dvs. cu caracter personal către un alt operator de date, într-un format structurat, care poate fi citit automat. Acest drept este aplicabil numai în cazul în care prelucrarea datelor personale are ca temei legal consimțământul dvs., iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
• Dreptul de retragere a consimțământului– în cazurile în care prelucrarea datelor personale se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând, în mod gratuit și fără să fie necesar să vă motivați în vreun fel opțiunea. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă și legală;
• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate de prelucrare a datelor care ar putea fi luate de către INSTITUTUL CLINIC FUNDENI – în cazul în care INSTITUTUL CLINIC FUNDENI ia decizii automate în legătură cu datele dvs. personale, puteți fie să cereți și să obțineți intervenția umană, fie să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare ori să contestați decizia automată.
• Dreptul de a depune plângere– dacă considerați că acest lucru este necesar, puteți depune plângere în legătură cu modalitatea de prelucrare de către ROCCAS a datelor cu caracter personal atât la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cât și în fața instanței judecătorești competente.
Cu toate acestea, este important de reținut faptul că drepturile enumerate mai sus nu sunt drepturi absolute. Prin urmare, există excepții cu privire la exercitarea acestora, motiv pentru care fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să putem decide dacă aceasta este sau nu întemeiată. În măsura în care cererea este întemeiată, vom proceda conform solicitării dvs. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor dvs. de a depune plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
Cererile pentru exercitarea unui drept sau mai multor drepturi din cele enumerate anterior se transmit către Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul INSTITUTUL CLINIC FUNDENI, fie la sediul INSTITUTUL CLINIC FUNDENI din Soseaua FUNDENI, nr 258, 022328, Sector 2, BUCURESTI, ROMANIA, fie pe adresa de e-mail roccas.doi@gmail.com
Ca regulă, cererea dvs. va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 1 lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu maximum 2 luni dacă situația dvs. este deosebit de complexă sau numărul cererilor este foarte mare, caz în care vă vom comunica motivele întârzierii în termen de cel mult 1 lună de la primirea cererii.
Dacă nu vă putem identifica, nu vom putea da curs cererii dvs., motiv pentru care cererile anonime nu vor fi luate în considerare.

Cum ne puteți contacta?
Responsabilul cu Protecția Datelor poate fi contactat și în cazul în care există nelămuriri cu privire la orice alt aspect ce ține de protecția datelor cu caracter personal. Acesta poate fi contactat fie prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI amintit anterior, cu mențiunea că cererea este în atenția Responsabilului cu Protecția Datelor, fie prin e-mail la adresa roccas.doi@gmail.com.

NOTĂ DE INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI cu sediul în Soseaua FUNDENI, nr 258, 022328, Sector 2, BUCURESTI, ROMANIA telefon 0040213180417, poştă electronică: roccas.doi@gmail.com, (in continuare prescurtat IC FUNDENI),

Institutul Național de Sănătate Publică cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5, cod postal 050463, România, telefon 021 318 36 20, (in continuare prescurtat INSP),

Fundatia „RENASTEREA” cu sediul în Strada VIRGIL PLESOIANU, nr 87, 011526, Sector 1, BUCURESTI, ROMANIA, telefon 0040212120212 poştă electronică: contact@fundatiarenasterea.ro (in continuare prescurtat RENASTEREA),

Fundatia „SASTIPEN” cu sediul în Strada TRIUNGHIULUI, nr 40, 051113, Sector 5, BUCURESTI, ROMANIA, telefon 0040214560321 poştă electronică: office@sastipen.ro (in continuare prescurtat SASTIPEN).

Vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Operatorii au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. Operatorii prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, prin intermediul Echipelor de proiect, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în următoarele scopuri:

 1. Înscrierea în grupul țintă al proiectului: ROCCAS 2: „Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia” cod SIMS: POCU/756/4/9/136828.
 2. Prin acest proiect este asigurata participarea dumneavoastră la programele de sănătate oferite în cadrul Proiectului anterior menționat, adresat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 50 si 74 ani în vederea furnizării serviciilor orientate către depistarea precoce (screening) in cancerul colorectal, prin completarea unui chestionar de risc , testarea sangerarilor oculte din scaun prin testul FIT cantitativ și direcționarea către colonoscopie pentru diagnostic si tratament in cazul unui test pozitiv.
 3. Îndeplinirea obiectivelor Proiectului menționat la punctul 1 de mai sus și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, având ca temei legal respectarea obligațiilor legale impuse de Contractele de finanțare menționate la punctul 1 de mai sus;
 4. Raportarea datelor participanților la program către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POCU, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea OIR Sud-Muntenia Calarasi având ca temei legal respectarea obligațiilor legale impuse de Contractul de finanțare menționat la punctul 1 de mai sus;
 5. Punerea la dispoziția Ministerului Sănătății, a Spitalelor, a Centrelor regionale de screening și a altor autorități publice definite în cadrul Strategiei de Testare a datelor cu caracter personal încărcate în registrul electronic;
 6. Pentru îndeplinira unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit fiecare operator;
 7. Scopuri legate de medicina preventivă, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală și / sau a unui tratament medical și de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate;
 8. Din motive de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței medicale;
 9. Comunicarea cu Grupul țintă și transmiterea de informări, având ca temei legal interesul legitim al fiecărei instituții din cele menționate în preambul legat de asigurarea bunei desfășurări a programelor regionale de prevenire, depistare precoce (screening), direcționare către diagnostic și tratament al pacienților cu teste pozitive, la care v-ați exprimat intenția de participare, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu scopul prelucrării.
 10. Încărcarea, centalizarea, stocarea și procesarea datelor privind rezultatele chestionarelor, testarilor si investigatiilor la care veti fi invitati sa participati in cele 4 proiecte finanțate în etapa a 2-a pe macroregiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est și Bucuresti-lfov (menționate la punctul 1 de mai sus) prin registrul dezvoltat in cadrul proiectului ROCCAS Dezvoltarea și implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancerul colorectal – SMIS 128106.
 11. Monitorizarea la nivel național a pacienților testați în etapa de screening.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, inclusiv a datelor privind sănătatea obținute pe parcursul derulării programului de servicii medicale, Operatorii prin Echipele de proiecte ale fiecărei instituții, nu pot să realizeze demersurile legale pentru înscrierea dumneavoastră la Programul de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), și direcționare către diagnostic si tratament al persoanelor cu teste pozitive

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care le revin Operatorilor (INSP / IC FUNDENI / RENASTEREA / SASTIPEN) conform articolului 6 alin.(1) lit. (a), (b), (c), (d), (e), (f) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de Echipele de proiecte din cadrul operatorilor ((INSP/ IC FUNDENI / RENASTEREA / SASTIPEN) sunt următoarele: Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE ; Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004; Manualul Beneficiarului POCU; Ghidului Solicitantului etapa 1: ROCCAS Dezvoltarea și implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancerul colorectal – SMIS 128106 ; Ghidului Solicitantului etapa 2: Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia; Contractul de finanțare POCU POCU/756/4/9/136828.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a (INSP / IC FUNDENI / RENASTEREA / SASTIPEN) este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor la nivelul Echipelor de proiecte din cadrul Operatorilor (INSP/ IC FUNDENI / RENASTEREA / SASTIPEN) sunt următoarele:

Numele, prenumele; CNP-ul sau alt element unic de identificare similar; sexul; data nașterii, locul nașterii, cetățenie / naționalitate, adresa (reședintă/domiciliu) completă, serie, număr act de identitate / pașaport, data eliberării / expirării / entitatea emitentă pentru act identitate / pașaport, datele de contact – numarul de telefon/fax, e-mail; fotografia; semnătura; vârsta; situația pe piața forței de muncă; nivelul de educație; categoria de persoană dezavantajată; originea rasială sau etnică, date privind sănătatea, date privind istoricul medical personal sau familial.

Sursa datelor cu caracter personal

Operatorii prin Echipele de proiect colectează date personale direct de la dumneavoastră prin intermediul documentelor de înscriere în grupul țintă al proiectului sau de la terți (cum ar fi medici / instituții medicale / laboratoare de analize ori alte persoane vizate).

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operatori (INSP/ IC FUNDENI / RENASTEREA / SASTIPEN) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul: Autoritatea de Management pentru POCU (Direcția Generală Programe Europene Capital Uman), Direcția Generală Programe Capital Uman, Regiunea București-Ilfov, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Curtea Europeană de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru înscrierea în/ și derularea programului de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), și direcționare către diagnostic si tratament alpersoanelor cu test de sangerare in scaun (FIT pozitiv), precum și îndeplinirea atribuţiilor legale de raportare/ punere la dispoziție, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Datele cu caracter personal privind sănătatea, originea rasială sau etnică vor fi stocate la INSP în format electronic, pe perioadă nelimitată. Datele cu caracter personal stocate la Operatorii (INSP / IC FUNDENI / RENASTEREA / SASTIPEN) se va realiza în format electronic și pe suport hârtie, cel puțin 3 (trei) ani de la data închiderii POCU.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru toate chestiunile legate de prelucrarea datelor personale, vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor în cadrul proiectului la adresa Soseaua FUNDENI, nr 258, 022328, Sector 2, BUCURESTI, ROMANIA sau în scris la adresa e-mail: roccas.doi@gmail.com. Persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru mai multe informații despre GDPR și drepturile persoanelor vizate, puteți accesa site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Informare cu caracter medical

Cancerul de colon este o boala grava care poate afecta 1 om din 20. Riscul creste dupa varsta de 50 ani, si exista chiar grupe de persoane in care riscul de cancer colorectal este mai mare. In stadiile precoce ale bolii aceasta nu se manifesta clinic si ca atare nu puteti sti ca o aveti. Atunci cand apar simptome, boala este deja in stadii avansate si sansa de supravietuire scade. Din aceasta cauza au fost create teste care incearca sa depisteze prezenta bolii de la inceput, si mai mult incearca sa depisteze prezenta unor boli pre-maligne (polipii)care pot fi scosi pentru a impiedica dezvoltarea bolii. Uniunea Europeana recomanda testul de hemoragii oculte in scaun (testul FIT cantitativ), care presupune sa primiti un test de la medicul de familie si sa va recoltati o proba de materii fecale (la domiciliu), pe care sa o aduceti inapoi pentru a fi trimisa la laboratorul de analize. Testul masoara cantitatea de sange din fecale, iar daca aceasta depaseste o valoare standard (test pozitiv), se recomanda programarea la o procedura de examinare endoscopica a colonului (colonoscopie). Aceasta procedura este cea care stabileste cu exactitate daca aveti o boala la colon, gravitatea acesteia si deasemenea poate trata anumite boli (polipii).

Astfel, vă cerem consimțământul pentru a va prezenta la medicul de familie pentru completarea unui chestionar de risc si simptome pentru a stabili daca aveti un risc crescut de a face boala, si apoi pentru colectarea unei probe de scaun intr-un flacon care va este furnizat de catre medicul de familie. Acest test dupa ce a fost recoltat va trebui sa il returnati la medicul de familie. In cazul testului pozitiv veti fi invitat la a doua procedura (colonoscopia), si veti primi un nou formular de consimtamant in care se vor explica detaliat avantajele si riscurile examinarii respective, dumneavoastra putand fi de acord sau nu cu procedura recomandata. Trebuie sa intelegeti ca un test pozitiv nu inseamna automat ca aveti o boala de colon (doar circa 30 -40%), si deasemenea ca un test negativ nu elimina complet existenta unei boli. Din aceasta cauza, testarea hemoragiilor oculte din scaun se recomanda sa se repete la 2 ani.

Personalul care vă propune participarea la acest Proiect vă va acorda un timp de gândire. Sunteți liber să participați sau nu la acest proiect. Vă puteți rezerva dreptul ca în orice moment să întrerupeți participarea la acest Proiect, fără a fi nevoit să precizați motivele care v-au determinat să luați această decizie. Aceasta nu va afecta în niciun fel îngrijirile medicale oferite ulterior. Informațiile medicale înregistrate în cadrul acestui proiect vor fi confidențiale; datele cu privire la pacienți vor fi stocate în registrul de screening de cancer de colon elaborat în contexul proiectului finanțat în cadrul apelului ROCCAS Dezvoltarea și implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancerul colorectal – SMIS 128106.

Datele dumneavoastră medicale, necesare acestui proiect, sunt prelucrate informatic și nu vor fi transmise decât autorităților medicale îndreptățite în condițiile garantării confidențialității lor.

FIȘĂ DE CONSIMȚĂMÂNT LIBER EXPRIMAT

Subsemnatul/a __ INSCRIERE PARTICIPANT.NUME”& ” „ &„INSCRIERE PARTICIPANT.prenume _______

CNP _ Inscriereparticipant.CNP _, declar că am citit și am luat la cunoștință de Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Operatorilor (INSP/ IC FUNDENI / RENASTEREA / SASTIPEN) de mai sus, precum și de drepturile persoanelor vizate, inclusiv de existența dreptului de a-mi retrage consimțămantul în orice moment, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Declar pe propria răspundere că îmi exprim consimțământul în mod liber și declar explicit că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inclusiv a datelor mele cu caracter special (date privind sănătatea, date cu caracter personal privind originea rasială sau etnică, date privind istoricul medical personal sau familial) pentru scopurile specifice menționate mai sus. Îmi dau acordul în vederea prelucrării informatice a datelor medicale înregistrate cu ocazia acestui proiect în folosul promotorului și sănătății publice din România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că sunt de acord cu completarea chestionarului de risc si simptome si prelevarea la domiciliu a probeei de scaun necesar evaluarii prezentei hemoragiilor oculte in scaun in cadrul participării la programele de sănătate oferite în cadrul Proiectului anterior menționat, în vederea furnizării serviciilor orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament a leziunilor depistate in timpul acestor proceduri

Declar că am fost bine informat (ă) cu privire la scopurile / obiectivele și condițiile de realizare ale acestui Proiect. Am primit raspunsuri cu privire la toate întrebările mele referitoare la acest Proiect.

(nume, prenume)

________________________

„INSCRIERE PARTICIPANT.NUME”& ” „ &„INSCRIERE PARTICIPANT.prenume

(data)

inscriereparticipant-> Data intrării în operatiune FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general Titlul proiectului: Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziuni lor precanceroase colorectale – ROCCAS II – Sud-Muntenia Cod SMIS: POCU/756/4/9/136828

4

(semnătura)

_______________________________________